Katedra anglistiky nabízí tyto studijní obory:

Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF probíhá v bakalářsko-magisterské struktuře. To znamená, že uchazeč o studium se hlásí nejprve do tříletého BAKALÁŘSKÉHO studia, po jehož ukončení získá titul "bakalář" ("Bc"). Na Katedře anglistiky FF UP lze studovat bakalářské obory:

1. Anglická filologie - dvooborové studium

2. Anglická filologie - jednooborové studium

3. Angličtina zaměřená na komunitní tlumočení a překlad (jednooborové studium)

Po absolvování bakalářského stupně může absolvent pokračovat v dvouletém navazujícím MAGISTERSKÉM studiu, po jehož ukončení získá titul "magistr" ("Mgr."). V průběhu magisterského studia mohou studenti získat (v rámci celoživotního vzdělávání) také překladatelský certifikát a/nebo učitelskou aprobaci, která jim umožní působit jako učitelé angličtiny na školách druhého stupně a vyšších. Na Katedře anglistiky FF UP lze studovat magisterské obory:

1. Anglická filologie (jednooborové a dvouoborové studium)

2. Angličtina zaměřená na tlumočení a překlad (jednooborové studium)

Absolventi Mgr. studia mohou pokračovat ve studiu anglistiky a amerikanistiky také ve studiu DOKTORSKÉM, a to v oborech

1. Anglický jazyk

2. Anglická a americká literatura.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:

1. Bc. ANGLICKÁ FILOLOGIE (dvouoborová)

 - tříletý studijní bakalářský obor, který se studuje v kombinaci s jiným oborem na FF anebo s vybranými obory jiných fakult UP (Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Cyrilometodějská teologická fakulta). Dvouoborové kombinace na Filozofické fakultě UP umožní studovat Anglickou filologii společně s

a) rozsáhlou škálou jiných (evropských i asijských) jazyků,

b) společenskými  vědami (filozofie, politologie, sociologie apod),

c) umělecko-humanitními vědami (dějiny a teorie umění, divadla, filmu, apod),

c) aplikovanou ekonomií.

Po ukončení tříletého bakalářského dvouoborového studia mohou jeho absolventi pokračovat (po úspěšném složení přijímacích pohovorů) ve studiu obou svých oborů na úrovni navazujícího dvouletého magisterském studia a získat titul Mgr. (včetně učitelské aprobace). Pokud chtějí pokračovat ve studiu jen jednoho oboru, je to zpravidla možné také. Na Katedře anglistiky existují magisterské jednoobory Anglická filologie a Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Pro více informací přejděte prosím sem.

2. Bc. ANGLICKÁ FILOLOGIE (jednooborová)

 - tříletý studijní obor bakalářský, jednooborový. Studium se soustředí na anglickou filolofii (tj. jazyk, literaturu a kulturní studia) a umožňuje individuální specializaci v rámci oboru, včetně překladatelství. Po ukončení studia mohou jeho absolventi pokračovat (pokud  úspěšně složí přijímací pohovory) v jednooborovém navazujícím magisterském studiu Anglická filologie anebo Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

Pro více informací přejděte prosím sem.

3. Bc. ANGLIČTINA SE ZAMĚŘENÍM NA KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ A PŘEKLAD

 - tříletý studijní obor bakalářský, jednooborový. Jeho absolventi budou připraveni překládat a tlumočit v oblasti "community interpreting" texty s odbornou i všeobecnou tematikou. Po jeho ukončení mohou absolventi pokračovat (pokud  úspěšně složí přijímací pohovory) v navazujícícm jednooborovém magisterském studiu Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad anebo v jednooborovém studiu Anglická filologie.

Pro více informací přejděte prosím sem.

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:

1. Mgr. ANGLICKÁ FILOLOGIE (jednooborová a dvouooborová)

Dvouleté navazující magisterské studium. Základním předpokladem k přijetí je absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, jednooborového anebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem). Pro přijetí se předpokládá znalost anglického jazyka, literatury a reálií v rozsahu bakalářského studia Anglické filologie.

Pokud jde o studium dvouoborové, musí student úspěšně absolvovat také přijímací řízení na druhý obor.

V jednooborovém studiu se student může výrazněji specializovat v rámci filologických oborů (především lingvistické disciplíny anebo anglická/americká literatura) a/nebo absolvovat základní překladatelsko/tlumočnické disciplíny.

V průběhu magisterského studia Anglické filologie mohou studenti získat (v rámci celoživotního vzdělávání) také překladatelský certifikát a/nebo učitelskou aprobaci, která jim umožní působit jako učitelé angličtiny na školách druhého stupně a vyšších. Mgr. absolventi mohou pokračovat také ve studiu doktorském v oborech Anglický jazyk a Anglická a americká literatura.

Pro více informací přejděte prosím sem.

2. Mgr. ANGLIČTINA SE ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD

 - dvouletý navazující magisterský studijní obor jednooborový. Studium je koncipováno jako přímé pokračování bakalářského oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad. Vstupním předpokladem pro absolventy jiných oborů je vysoká úroveň praktického jazyka (písemný test) a úspěšné složení náročných talentových zkoušek (ústní pohovor).

Mgr. absolventi mohou pokračovat také ve studiu doktorském v oborech Anglický jazyk a Anglická a americká literatura.

Pro více informací přejděte prosím sem.

PŘEDMĚTOVÁ SKLADBA STUDIJNÍCH OBORŮ

Další informace k jednotlivým studijním oborům včetně jejich předmětové skladby naleznete zde:

Nahoru

Přijímací řízení - důležité termíny

Informace o důležitých termínech týkajících se přijímacích zkoušek na bakalářské a magisterské studijní programy FF UP najdete zde.

Nahoru

Přijímací řízení na jedno a dvouoborové bakalářské obory

U všech bakalářských oborů na Katedře anglistiky a amerikanistiky je základním předpokladem přijetí úspěšné absolvování dvou písemných testů

1. Test SPF – tj. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Obsah testu SPF viz fakultní informace o přijímacím řízení zde.

2. Oborový test z anglického jazyka.

Obsah Oborového testu viz níže.

Oba testy se píšou prezenčně na Univerzitě Palackého v Olomouci.

U oborů ANGLICKÁ FILOLOGIE JEDNOOBOROVÁ i DVOUOBOROVÁ jsou požadovány pouze výše zmíněné dva písemné testy (test SPF a Oborový test z AJ).

U oboru ANGLIČTINA SE ZAMĚŘENÍM NA KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ A PŘEKLAD se koná kromě obou písemných testů (SPF a Oborový test z AJ) také zkouška ústní. Ústní zkouška se koná ve dnech následujících po písemných testech a jsou k ní pozváni jen uchazeči, kteří u písemných testů uspěli.

Oborový písemný test z angličtiny:

Test připravuje a organizuje KAA FF UP. Přesné datum, hodina a místo konání testů budou uvedeny v pozvánkách.

Požadované znalosti:

  1. nejméně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  2. praktická znalost normativní gramatiky anglického jazyka
  3. slovní zásoba odpovídající běžným situacím jazykové komunikace
  4. kulturně-historický přehled

Test obsahuje gramatická cvičení, doplňovací cvičení, cvičení na porozumění textu a otázky z kulturně-historického přehledu anglicky mluvících zemí. Součástí testu není diktát. U písemného testu lze získat maximálně 100 bodů. Doba trvání testu je cca 60 minut.  Přednost při přijetí mají uchazeči s nejvyšším stupněm znalostí - u dvouoboru je celkový výsledek navíc podmíněn relativní úspěšností v obou oborech.

Ukázkový oborový test z angličtiny je ke stažení zde. Další vzorky můžete získat při dni otevřených dveří UP na KAA.

Možnost náhrady Oborového písemného testu z angličtiny

U dvouoborového studia oboru Anglická filologie může uchazeč na místo Oborového písemného testu z AJ předložit  doklad o absolvování některé z následujících zkoušek:

  1. Všeobecná státní zkouška na české Státní jazykové škole s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“, ne starší než dva roky,
  2. test TOEFL za nejméně 600 bodů (paper based test score), nejméně 250 bodů (computer based test score), nejméně 100 bodů (internet based test score), ne starší než dva roky. Test TOEFL ITP neuznáváme.
  3. test Certificate in Advanced English a výše, s výsledkem A a B, ne starší než dva roky.

Po odevzdání ověřené kopie výsledku některé z výše uvedených zkoušek bude uchazeči započítán do přijímacího řízení na angličtinu maximální počet bodů (100), a není tedy důvod, aby Oborový písemný test z angličtiny psal.

POZOR!!

  • Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení Oborového přijímacího testu z AJ písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit notářsky ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění požadovaných kritérií. Žádost se podává nejpozději do dubna.
  • Možnost náhrady se týká pouze Oborového písemného testu z AJ (tzn. nikoliv testu studijních předpokladů SPF) a pouze dvouoborového studia Anglická filologie.  U jednooborového studia (Anglická filologie-jednooborová a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad) možnost náhrady oborového testu není.

Nahoru

Přijímací řízení na jedno a dvouoborové navazující magisterské studium

Mgr. Anglická filologie (jednooborová a dvouoborová)

Základním předpokladem k přijetí do navazujícího studia anglické filologie je absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, jedno nebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem). Pro přijetí se předpokládá velmi dobrá znalost anglického jazyka (úroveň C1), a co nejhlubší znalost teoretických lingvistických disciplín, anglo-americké literatury a reálií - ideálně v rozsahu bakalářského studia anglické filologie.

Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru.

U ústního přijímacího pohovoru seznámí uchazeči přijímací komisi s obsahem svého bakalářského studia (na místě předloží seznam absolvovaných předmětů) a předloží jednostránkový abstrakt své bakalářské práce. Pokud splní základní předpoklady k navazujícímu studiu, ale jejich bakalářské studium nebylo u některých disciplín srovnatelné se studiem anglické filologie, může jim být navržen individuální studijní program, který jim umožní doplnit si chybějící teoretické znalosti v oblasti jazykovědné a/nebo literárněvědné.

Mgr. Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

U externích uchazečů je základním předpokladem k přijetí do navazujícího studia Angličtiny se zaměřením na tlumočení a překlad absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, jedno nebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem).

OT– Písemný oborový test z anglického jazyka (testující úroveň C1 podle stupnice pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

UP/TZ - talentové zkoušky testující předpoklady pro studium překladu a tlumočení na magisterské úrovni, která se skládají z překladu 1 normostrany z AJ do ČJ, konsekutivního tlumočení dvacetiminutového audiovizuálního záznamu z AJ do ČJ a ústního pohovoru o dosavadním a budoucím odborném zaměření uchazeče. Uchazeči přímo po pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. (Pokud není diploma supplement, může být nahrazen seznamem zkoušek absolvovaných v průběhu Bc. studia).

Pro přijetí do tohoto navazujícího magisterského studia se předpokládá vynikající znalost anglického jazyka, typ studia také vyžaduje znalostní a osobnostní předpoklady pro práci tlumočníka-překladatele, orientaci v politickém a kulturním dění, mnohostranné zájmy, dobrou znalost českého jazyka a stylistickou obratnost.

Další informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UP najdete na následující stránce (a jejích podsekcích):
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/

Nahoru

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 28. 11. 17, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: