Doktorské studium - obor Anglický jazyk

Doktorské studium jakožto nejvyšší stupeň studia na vysoké škole umožňuje studentům dále rozvíjet své schopnosti samostatně vědecky myslet a pracovat a stát se tak špičkovými odborníky v oboru anglický jazyk. Naši absolventi v současné době působí na vysokých školách doma i v zahraničí jako akademičtí či vědečtí pracovníci, ve vědeckých institucích, v prestižních nakladatelstvích i jako jazykoví odborníci v institucích Evropské Unie.

Studium v doktorském studijním programu Anglický jazyk probíhá formou prezenční i kombinovanou na základě individuálního studijního plánu v souladu s platnou akreditací. Studium je od roku 2015-2016 akreditováno jako čtyřleté. Studijní plán 4-letého programu ZDE

SEZNAM VYUČOVANÝCH A PLÁNOVANÝCH KURZŮ (2015-2019)

U studentů prezenčního (interního) studia se předpokládá pravidelný pobyt na katedře a účast na většině pořádaných akcí - tj. návštěva prezenční výuky, odborných přednášek a workshopů konaných na katedře, spolupráce na odborné pedagogické činnosti a zapojení do vědeckovýzkumných i grantových aktivit katedry. Interní studenti mohou kromě finanční podpory fakulty získat navíc také finanční odměnu za pedagogickou činnost nad rámec svého studia a za svou výzkumnou činnost.

Při sestavování individuálního studijního plánu studentů kombinovaného studia se přihlíží k časovým možnostem studenta a specifikuje se způsob, jakým student kompenzuje nižší míru osobní účasti na prezenční výuce (samostudium, letní školy, ústní konzultace, seminární práce, konferenční a publikační aktivita apod.). Plán vypracuje školitel s doktorandem vždy na dané časové období dle aktuálních možností studenta a schvaluje ho oborová rada.

Integrální součástí obou druhů studia je odborná publikační aktivita a konferenční činnost. Po dohodě se školitelem je možno kreditově hodnotit studijní či výzkumný pobyt na akademické instituci v zahraničí. U studentů prezenční formy studia se takový pobyt očekává.

Studenti obou forem studia mají příležitost účastnit se grantových projektů lingvistické sekce katedry, mohou ale také získávat další granty, například v rámci Studentské grantové soutěže (IGA). Zde byli naši studenti doposud velmi úspěšní (např. grant IGA Text jako dynamická souhra textových parametrů a jazykových prostředků, řešitel Ondřej Molnár, více informací zde). V současné době řeší na KAA doktorandi se svými školiteli grant IGA Angloamerická lingvistika, literární věda a translatologie v mezinárodním kontextu. V posledních letech katedra využívala též grantů ESF, například lingvistická sekce řešila grant Jazyková rozmanitost a komunikace, který doktorským studentům nabídl kromě finanční podpory výzkumu (pozice asistenta výzkumu) a účasti na zahraničních konferencích též možnost stát se součástí výzkumného týmu. 

Odkaz na fakultní stránky pro doktorské studium ZDE, informace o dalších grantových možnostech ZDE.

Kdy a jak se přihlásit?

Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. dubna 2017.

Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh viz stránky FF UP. V přiloženém životopise je dobré uvést téma magisterské diplomové práce, zvláště týkalo-li se jazykovědné oblasti.

Jednou z povinných příloh přihlášky je také badatelský záměr. Jedná se o vymezení oblasti, které se chcete v doktorském studiu věnovat. Pro účely přijímacího řízení pro obor Anglický jazyk bude text záměru v angličtině, a to v rozsahu 400-700 slov (plus seznam odborné literatury k tématu). U přijímacího pohovoru se nad tímto předloženým záměrem povede odborná rozprava v angličtině, v rámci níž přijímací komise s uchazečem probere teoretické i praktické aspekty realizace tohoto záměru a případně uchazeči navrhne zpřesnění či změny.

Těšíme se na Vás!

Lingvisté na KAA:
Professor Joseph Embley EMONDS, Prof. PhDr. Jaroslav MACHÁČEK, CSc., Prof. PhDr. Jarmila TÁRNYIKOVÁ, CSc., Doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Ph.D, Mgr. Markéta JANEBOVÁ, Ph.D., Mgr. Michaela MARTINKOVÁ, Ph.D., Jeffrey K. Parrott, Ph.D., Mgr. Václav Jonáš PODLIPSKÝ, Ph.D., Mgr. Šárka ŠIMÁČKOVÁ, Ph.D., Mgr. Jitka ZEHNALOVÁ, Dr.

Ke stažení:

Formulář Odborná činnost doktoranda (v angličtině) - doktorand jej (školitelem podepsaný) odevzdává na konci akademického roku oborové radě, která na jeho základě schvaluje postoupení doktoranda do dalšího ročníku.

Formulář Konkretizace ISP doktoranda (v angličtině) - jedná se o aktualizaci ISP. Doktorandformulář vyplňuje společně se školitelema na konci akademického roku jej odevzdává oborové radě.

Seznam lingvistických časopisů, konferencí a letních škol

Starší studijní plány:

verze 11 (2011-2012), verze 12 (2012-2013), verze 13 (2013-2014)

VERZE 13 (2014-2015)

Nahoru

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 16. 3. 17, vytvořeno: 26. 5. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: