Často kladené dotazy

STUDIJNÍ POBYTY E R A S M U S + :  Často kladené dotazy (verze 25.1.2017)

I. PŘIHLÁŠENÍ

 1. Kdo se může do programu   Erasmus+ přihlásit?
 2. Podmínky studijního pobytu
 3. Kdy bude další výběrové řízení?
 4. V jakém ročníku mohu vyjet?
 5. V jakém semestru mohu vyjet?
 6. Musím umět jazyk země, do které pojedu?
 7. S jakými školami má KAA smlouvu?
 8. Náležitosti anglicky psané přihlášky
 9. Odevzdávání přihlášky

 II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY

 1. Kontaktní osoby
 2. Co následuje po úspěšném výběrovém řízení?
 3. Vyplňování Learning Agreement
 4. Jaké předměty si zvolit?
 5. Kolik kreditů?
 6. Jaký je Erasmus kód UP?
 7. Jaký je kód studovaného oboru a na kolik měsíců je pobyt? Kdo je koordinátor zahraniční instituce?
 8. Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak?
 9. Změny v Learning Agreement 
 10. Jak se mi předměty započítají po návratu?
 11. Pokud vyjedu v Bc. studiu, mohou se mi kredity započítat až do navazujícího studia?
 12. Zadávání předmětů do Stagu

 IV. PO NÁVRATU

 1. Proces uznávání kreditů na KAA
 2. Jak si nechat uznat předmět jako součást B-modulu na KAA?
 3. Jaký typ kreditu? Zobrazování předmětů ve Stagu

   V. UŽITEČNÉ ODKAZY

 

I. PŘIHLÁŠENÍ

I.1 Kdo se může do programu   Erasmus+ přihlásit?

Erasmus+ je výměnný program pro období 2014-2021 (dříve se jmenoval LLP Erasmus)

 • Student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia  (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. studia, pokud se hlásíte do navazujícího studia a chcete vyjet v prvním ročníku Mgr. studia (v 1. ročníku Mgr. studia je ale možné vyjet jen v LS, viz níže) – základní podmínkou je status studenta v době výjezdu. V navazujícím studiu se můžete přihlásit jen tehdy, pokud nemáte již splněné všechny studijní povinnosti -viz níže. 
 • UP nepodporujte výjezdy studentů, kteří mají již všechny kredity splněny a/nebo uzavřené studium! (Netýká se Bc. studentů, kteří se hlásí do navazujícího studia a chtějí vyjet v Mgr. studiu, ale Mgr. studentů, kteří by chtěli vyjet až po uzavření studia – podmínkou výjezdu je, že se zahraniční kredity započítají studentovi do studia.)
 • Kontrola plnění studijních povinností studentů před výjezdem přes SO FF: nově! Každý student, který chce vyjet v ZS (nehledě na typ výjezdu, čili jak Freemover, tak Erasmus+ či vládní stip. apod.), musí mít splněny všechny studijní podmínky nezbytné k postupu do dalšího ročníku k 30. červnu (předchozího semestru) - (tj. do 30. června musejí mít dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět).  
 • Pozor!  V souvislosti s touto kontrolou probíhající ve spolupráci se SO FF nenominujeme na výjezd studenty, kteří by vyjížděli na pobyt v době prvního semestru navazujícího studia (tj. tito studenti mohou v prvním ročníku vyjet jen v LS)
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu
 • Minimální délka pobytu v každém typu studia jsou 3 měsíce, maximum je 12 měsíců (tzn. každý student může vyjet několikrát v rámci jednoho typu studia – Bc./Mgr./PhD. –, dokud nevyčerpá 12 měsíců; započítává se i pobyt v rámci původního  programu LLP Erasmus a pracovní stáž) 
 • KAA má všechny smlouvy jednosemestrální (možnost prodloužení - viz níže)
 • Studenti z jiných kateder se mohou do výběrového řízení přihlásit, ale přednost mají studenti KAA. Protože se podepsané smlouvy týkají pouze studia angličtiny, musí si zájemci z jiných kateder individuálně vyjednat u hostitelských institucí, zda je tam možné studovat i jiný obor, a to ještě před uzavřením výběrového řízení. Náležitosti přihlášky: platí stejné podmínky jako pro studenty KAA kromě doporučení vyučujícího, v tomto případě stačí kontakty na dva vyučující z katedry, na které uchazeč studuje
 • Studenti PhD studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem. V tom případě potřebují mít schválenou náplň pobytu od svého školitele. Ne všechny školy přijímají PhD studenty - pokud to není ve smlouvě, musí si student tento pobyt vyjednat individuálně ještě před koncem výběrového řízení.

I.2 Podmínky studijního pobytu

 • existuje smlouva mezi katedrou KAA  a zahraniční institucí
 • délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců (na KAA jsou všechny pobyty jednosemestrální; po vyčerpání je možné zažádat si o prodloužení pobytu formou tzv. zero grantu – bez finanční podpory – k němuž je třeba souhlas vysílající i hostitelské instituce a kanceláře zahraničního oddělení UP / KAA)
 • student nesmí před nástupem na pobyt nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit (tj. musí mít v době zahraničního výjezdu status studenta)
 • Pozor!  Každý student, který chce vyjet v ZS (nehledě na typ výjezdu, čili jak Freemover, tak Erasmus+ či vládní stip. apod.), musí mít splněny všechny studijní podmínky nezbytné k postupu do dalšího ročníku k 30. červnu (předchozího semestru) (tj. do 30. června musejí mít dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět). 
 • V souvislosti s touto kontrolou probíhající ve spolupráci se SO FF nenominujeme na výjezd studenty, kteří by vyjížděli na pobyt v době prvního semestru navazujícího studia (tj. tito studenti mohou v prvním ročníku vyjet jen v LS)
 • student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří
 • student obdrží stipendium od vysílající instituce
 • stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí (liší se podle jednotlivých zemí; více viz stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy NAEP). Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek

I. 3 Kdy bude další výběrové řízení?

Výběrové řízení na Erasmus+ se obvykle vypisuje v průběhu ledna. Obsazují se místa na další akademický rok, tj. student může vyjet nejdříve v zimním semestru následujícího ak. roku. Náhradní výběrové řízení může, ale nemusí být vypsáno (záleží na tom, jestli byl vyčerpán rozpočet).

I.4 V jakém ročníku mohu vyjet?

Podle podmínek Erasmus+ je možné vyjet od 2. ročníku Bc. studia. Studentům 1. ročníku Bc. studia ale radíme, aby s podáním přihlášek spíše počkali, až budou mít jasnou představu, co chtějí v zahraničí studovat (může vám to pomoci i se sběrem materiálu na diplomovou práci, kterou zadáváte až ve 2. ročníku), ale hlásit se samozřejmě můžete. Hlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. programu a vyjet až v navazujícím studiu (ale až v LS navazujícího studia).

I.5  V jakém semestru mohu vyjet?

 V souvislosti s kontrolou studia a nutností mít od prvního dne výjezdu status studenta nenominujeme na výjezd studenty, kteří by vyjížděli na pobyt v době prvního semestru navazujícího studia (tj. tito studenti mohou v prvním ročníku Mgr. studia vyjet jen v LS)

U většiny škol je možné si vybrat, takže zvažte, který semestr je pro vás vhodnější (v době, kdy máte nahlášený výjezd, si nemůžete zapisovat předměty vyžadující přítomnost na výuce; předměty nevyučované – např. zkoušky, diplomové semináře si nicméně zapsat můžete. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o individuální plán v maximální výši 10 vyučovaných kreditů, který schvaluje katedra, zahraniční oddělení FF UP a proděkan pro studijní záležitosti. Více viz směrnice děkana o uznávání kreditů za zahraniční mobility).

Pozor: V Durhamu se jede na první dva trimestry (cca do druhé půlky března – je nutné si s vyučujícími na KAA vyjednat, zda vás vezmou do kurzu, pokud nastoupíte později).

V Norwichi doporučují kvůli problémům s ubytováním a kratšímu zimnímu semestru vyjet až v letním semestru.

I.6 Musím umět jazyk země, do které pojedu?

Viz informace k jednotlivým školám. Jazykem výuky by všude měla být angličtina, ale obecně platí, že románské země vyžadují "survival knowledge" svého jazyka, tj. alespoň B1. Ve Vídni je smlouva primárně na překlad a tlumočení (ale je možné vzít si i kurzy z anglistiky), takže tam také požadují alespoň B1 němčinu. U ostatních zemí není jiný jazyk vyžadován. Vzhledem k tomu, že od podání přihlášky do výjezdu uplyne skoro rok, máte dost času, abyste si jazyk zlepšili.

I.7 S jakými školami má KAA smlouvu?

KAA má/měla podepsané smlouvy s těmito katedrami (pokud vás zajímají určité předměty v nabídce dané katedry, podívejte se, jestli spadají do oboru, na který je podepsaná smlouva - viz níže, v sekci pro vyjíždějící studenty. Podívejte se i soubor List of courses, ke stažení na webu, který obsahuje seznam kurzů, jež naši studenti v zahraničí absolvovali). Některé smlouvy se právě snažíme uzavřít/obnovit, sledujte web katedry kvůli aktuálnímu stavu smluv.

 • BULHARSKO
  • St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo: 2 místa (Bc.)

I.8  Náležitosti anglicky psané přihlášky

 • Strukturovaný životopis v angličtině. 
 • Motivační dopis v angličtině: Statement of purpose (1000 slov max.): jedná se o studijní pobyt, takže podle směrnice děkana byste měli získat kredity za vyučované semináře, které se vám započítají do studia. Musíte napsat konkrétně, která škola(školy) vás zajímá a co byste tam chtěli studovat. Této části přihlášky věnuje velkou pozornost. Primárně si můžete vybírat předměty jen z nabídky té katedry, se kterou má KAA smlouvu (viz seznam škol), tj. nepište např., že v Durhamu chcete studovat lingvistiku, když smlouvu máme se School of Education.  Motivační dopis píšete jen jeden, i když se hlásíte na víc škol - pokud jste si jich vybrali více, uveďte své důvody u těch, které považujete za svoji největší prioritu, a školy na konci dopisu seřaďte podle priority. 
 • Na konci motivačního dopisu uveďte kontakty na dva vyučující, kteří mohou podpořit vaši žádost: vyučující nemusí psát doporučující dopisy, ale musíte je oslovit před podáním přihlášky, jestli souhlasí, aby byli uvedeni ve vaší žádosti. Alespoň jeden musí být z KAA, druhá osoba nemusí být vyučující na UP (i když je to výhodou), ale musí to být někdo, kdo by o vás mohl podat relevantní informace v souvislosti s vaší přihláškou na Erasmus+.
 • Přehled akademických výsledků za CELOU DOBU vašeho univerzitního studia včetně aktuálního semestru: pokud jste v navazujícím studiu, přiložte k přihlášce kopii (nemusí být ověřená) diploma supplementu za Bc. studium a zápisový list A ze STAGu s výsledky (tj. zápočty a známkami) za celé vaše dosavadní navazující studium (tj. včetně aktuálního semestru). Pokud jste v Bc. studiu, přiložte k přihlášce zápisový list A ze STAGu s výsledky za celé vaše dosavadní Bc. studium (tj. včetně aktuálního semestru). Stačí kopie výsledků, nemusí být úředně ověřené.
 • Vzorek akademické práce: může to být esej nebo reprezentativní část vaší diplomové práce, nikoli celá práce

I.9  Odevzdávání přihlášky

1. Přihláška se podává elektronicky a písemně. Elektronicky: na adrese erasmusplus.upol.cz. Do aplikace se přihlásíte pomocí svého hesla do Portálu (doporučené prohlížeče: Chrome nebo Mozilla). Po přihlášení byste měli vidět údaje o sobě ze Stagu - ty zkontrolujte a případně doplňte či aktualizujte. Zde musíte i nahrát svou fotografii. Po oficiálním vyhlášení výběrového řízení (ne dříve) byste v sekci Výběrová řízení měli vidět všechny školy, se kterými má KAA uzavřenou smlouvu a týkají se vašeho oboru. Pokud se vám některá  škola nezobrazuje, kontaktujte dr. Janebovou. Na každou školu, o kterou máte zájem, se musíte přihlásit zvlášť. POKUD po vás aplikace bude chtít vždy znovu nahrát všechny materiály u každé školy,  jedná se pořád o tytéž dokumenty, nepište na každou školu motivační dopis zvlášť. Aplikace má přednastaveno 5 preferencí. 

Návod na použití aplikace: https://wiki.upol.cz/upwiki/Erasmus

2. Po vyplnění přihlášky v aplikaci Erasmusplus vytiskněte stránku s osobními údaji (tj. stránku s fotografií) a motivační dopis a odevzdávejte písemně dr. Janebové nebo ing. Večeřové.

II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení výběrového řízení dostanete z aplikace Erasmusplus informace o výsledku. V případě přijetí budete vyzvání, abyste do příslušného data nominaci buď přijali, nebo odmítli. Bez tohoto kroku nebude nominace platná.

Oficiální výsledky budou vyvěšeny na web a nástěnky 1. března. 

III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY

III.1 Kontaktní osoby

·                KAA: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., má na starosti pouze záležitosti studijního charakteru (podpis Learning Agreement, uznávání kreditů po návratu)

·                Oddělení mezinárodních vztahů UP: Mgr. Vladimíra Žlutířová: má na starosti studenty (A-J), Mgr. SimonaČerná má na starosti studenty (K-Ž) – podpis finanční dohody a uzavření mobility po návratu

·                Zahraniční oddělení FF UP: Před výjezdem (netýká se studijních pobytů Erasmus+) je nutné kontaktovat emailem referentku pro zahraniční styky na FF UP, která vám studijní pobyt zavede do Stagu.  Bez tohoto vám nemohou být uznané kredity.

 III.2 Co následuje po úspěšném výběrovém řízení?

Po výběrovém řízení by vás měla kontaktovat referentka z Oddělení mezinárodních vztahů UP a informovat vás o dalším postupu. Vaší zodpovědností je zjistit si termíny odevzdání přihlášek na danou zahraniční školu školu a další náležitosti přihlášky. Na některých školách mají elektronické přihlášky, většinou ale musíte zajistit podpisy katederních/institucionálních koordinátorů obou institucí. Po zajištění podpisů příslušných koordinátorů s vámi na OMV UP mohou podepsat finanční dohodu. Nenechávejte vyplňování na poslední chvíli, už se nám stalo, že partnerská škola přihlášku vrátila k dopracování.

III.3 Vyplňování Learning Agreement 

Kurzy si vybírejte podle svého zájmu – není nutné vybírat jen ty, které mají svůj ekvivalent na KAA (viz níže). Naopak, můžete si vybrat ty, které na KAA neučíme (vyplňujte do Tabulky A podle seznamu poskytnutého zahraniční institucí -respektujte ale obor, na který je smlouva uzavřená, není možné si bez souhlasu zahraniční školy vybírat předměty z jiných oborů). 

V Learning Agreement Tabulka B: „Group of educational components in the student's degree that would normally be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad“ – všimněte si ale, že tam je napsané „no one to one match with Table A is required”. Zde uvádějte předměty na KAA, které náplní (pravděpodobně) odpovídají vámi vybranému předmětu (nahrazování předmětů na KAA viz níže), nebo, pokud předmětu nic neodpovídá, přímo název zahraničního předmětu. Hlavní požadavek je, že počet kreditů v Tabulce A a Tabulce B si musí odpovídat.

POZOR! Uznání předmětu jako nahrazujícího není v kompetenci koordinátora, ale pouze příslušného garanta předmětu na KAA. Obvykle se postupuje tak, že student buď kontaktuje příslušného vyučujícího na KAA v době, kdy již má k dispozici sylabus kurzu, a domluví si předběžný souhlas s uznáním kurzu, nebo okamžitě poté, kdy obdrží Transcript of Records. Teprve po souhlasu garanta může být předmět uznán jako nahrazující. Pokud garant nesouhlasí, může vám být předmět uznán v modulu B-ostatní nebo jako předmět typu C. Souhlas garanta je nutné získat předtím, než vám koordinátor uzná kredity za zahraniční předměty ve Stagu.

 III.4 Jaké předměty si zvolit?

Primárně si musíte vybrat z nabídky předmětů, které nabízí partnerskákatedra. Partnerská škola ale většinou nabízí i jazykové kurzy a jiné doplňkové předměty. Na rozdíl od KAA většinou není možné kombinovat předměty z Bc. a Mgr. studia. Po příjezdu na partnerskou školu je možné po souhlasu obou institucí provést změnu Learning Agreement (pokud studenti zjistí, že v nabídce jsou kurzy, které by je zajímaly víc, nebo jsou kurzy plné apod.; zásadní je zde ale souhlas partnerské školy). Podívejte se i soubor List of courses, ke stažení na webu KAA, který obsahuje seznam kurzů, jež naši studenti v zahraničí absolvovali.

Studenti Ph.D. studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem. V tom případě potřebují mít schválenou náplň pobytu od svého školitele a souhlas partnerské školy.

III.5 Kolik kreditů?

Za každý semestr musíte získat 25-30 ECTS kreditů (ECTS  = European Credit Transfer and Accumulation System; každá škola má vlastní systém, někde používají jen ECTS, někde se počet kreditů dělí dvěma). Podle Erasmus smlouvy musíte sice získat pouze 15 kreditů, abyste měli nárok na stipendium, ale podle směrnice děkana je minimum 20 kreditů s tím, že katedry mohou požadovat i více: požadovaná výše je tedy zcela v kompetenci KAA. Pokud si zvolíte předměty jen za 20 kreditů, vystavujete se nebezpečí, že v případě nesplnění minima budete penalizováni.

Studenti Ph.D. studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem. Do LA si mohou zapsat zahraniční stáž a/nebo diplomový seminář (se souhlasem svého školitele) do výše 25 ECTS kreditů.

III.6 Jaký je Erasmus kód UP?CZ OLOMOUC01

III.7 Jaký je kód studovaného oboru a na kolik měsíců je pobyt? Kdo je koordinátor zahraniční instituce?

Číselník s kódy byl aktualizován, všechny smlouvy nyní oficiálně spadají pod kód 023, Languages. Dole ale pro úplnost uvádím kódy tak, jak byly uvedeny v každé smlouvě. Další informace o jednotlivých smlouvách (počet měsíců, datum podání přihlášky, jména koordinátorů) v aplikaci Erasmusplus: ve své přihlášce kliknete na odkaz „název preferované univerzity“ a dostanete se k odkazům a kontaktům na univerzitu.

 

ERASMUS kód instituce

Název instituce

Země

platnost do roku

Obor

Název oboru

A GRAZ01

Karl-Franzens Universität Graz

AT

21

2222

Languages and Philological Sciences

A WIEN01

Universitaet Wien (University of Vienna)

AT

21

2224

Translation, Interpretation

BG VELIKO01

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

BG

21

2222

Languages and Philological Sciences

 

D FRANKFU01

Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main

DE

21

222

Languages and Philological Sciences

D  JENA01

Friedrich Schiller Universität Jena

DE

21

2222

Languages and Philological Sciences

 

D KOLN01

Universitat zu Koln (University of Cologne)

DE

21

222

Languages and Philological Sciences

EE TALLINN05

Tallinna Uttikool

EE

21

222

Modern Languages and Linguistics

E MADRID04

Universidad Autónoma de Madrid

ES

21

2222

Languages and Philological Sciences (English philology)

E LEON01

Universidad de León

ES

21

2222

Languages and Philological Sciences

E LAS-PAL01

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ES

21

2222

Languages and Philological Sciences

E SEVILLA01

Universidad de Sevilla

ES

21

023

Languages (English studies)

 

E TENERIF01

Universidad de La Laguna

 ES

 21

222

English and German Studies

F PARIS010

Paris Ouest Nanterre University

F

21

2222

Sciences / LCE Etudes anglo-américaines

F MONTPEL03 

Universite Paul-Valery Montpellier3

F

21

023

English Studies

I VENEZIA01

Università Ca' Foscari Venezia

IT

21

023

Languages

 

N TRONDHE01

Norwegian University of Science and Technology (Trondheim)

NO

21

222

Languages and Philological Sciences

PL LODZ04

Uniwersytet Lodzki

PL

21

222

Languages and Philological Sciences

PL WROCLAW01

University of Wroclaw

PL

21

222

Foreign languages

PL KRAKOW01

Jagiellonian University

PL

21

222

Foreign languages

 

RO CLUJNAP 01

Universitatea Babes - Bolyai, Cluj - Napoca

RO

20

232

Literature and Linguistics

SK KOSICE02

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SK

21

222

Languages and Philological Sciences

SK BRATISL02

Comenius University in Bratislava

SK

21

223

Literature and Linguistics

UK DURHAM01

University of Durham

GB

20

142

Education

UK NORWICH01

University of East Anglia

GB

21

232

Literature and Linguistics

III.8 Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak?

Na KAAsi můžete nechat uznat jakýkoli předmět jako typ C; předměty uznáváme jako typ B, pokud byly vyučovány v angličtině. Pokud v Learning Agreement vypíšete předměty, které se týkají obou vašich oborů, měli by vám to podepsat příslušní koordinátoři z obou kateder. Pokud vyjíždíte za KAA a chcete studovat i nějaký předmět z druhého oboru, musíte se domluvit s příslušným koordinátorem na druhé katedře. Stejně tak budete potřebovat podpis obou koordinátorů, i když budete studovat předměty pouze v angličtině, ale smlouva je vedená na jiné katedře.

III.9 Změny v Learning Agreement

Je naprosto běžné žádat o změny v zapsaných předmětech – buď se kurz vůbec neotevřel, nebo byl plný, případně jste našli něco zajímavějšího. Vyplňte příslušné kolonky v LA (pozor, abyste ale i po změnách měli dostatečný počet kreditů), nechte podepsat koordinátory a pošlete finální verzi na Oddělení zahraničních vztahů UP (obykle stačí naskenované). Po finalizování LA si zapište kurzy do Stagu podle pokynů Zahraničního oddělení FF UP.

III.10 Jak se mi předměty započítají po návratu?

Všechny předměty vyučované v angličtině vám po návratu můžeme započítat jako předměty B-ostatní (kromě předmětů typu Anglická konverzace pro začátečníky nebo Aerobic), ostatní předměty jako předměty typu C – kredity uznáváme v plném ECTS rozsahu.

Pokud najdete v nabídce něco, co odpovídá našemu povinnému kurzu A nebo kurzu, který máte ve svém studijním programu jako součást povinně volitelného modulu, musíte si uznání tohoto předmětu domluvit s příslušným vyučujícím (garantem předmětu) na KAA ještě před zápisem kreditů do Stagu (tj. budete potřebovat sylabus předmětu, požadavky na ukončení ap., které garantovi předložíte). Souhlas stačí získat emailem.

III.11 Pokud vyjedu v Bc. studiu, mohou se mi kredity započítat až do navazujícího studia?

Ne, kredity se stanou součástí Diploma Supplementu v tom studiu, ve kterém jste pobyt realizovali. Jen zcela výjimečně je možné některé předměty uznat až v navazujícím studiu, ale pak se uznají jen jako předměty typu C, nikoli jako součást zahraničního pobytu (a je nutné žádat o výjimku proděkana pro studijní záležitosti).

III.12 Zadávání předmětů do Stagu

Viz pokyny Zahraničního oddělení FF UP.

 IV. PO NÁVRATU

IV.1 Proces uznávání kreditů na KAA:

Už během výjezdu musíte mít zahraniční výjezd zavedený ve Stagu (v případě studijních pobytů Erasmus+ zajišťuje fakultní koordinátorka Zahraničního oddělení FF UP na základě podkladů z OMV, jinak jí musíte pobyt nahlásit sami ještě před výjezdem - zkontrolujte si, že máte výjezd zavedený), bez toho není možné kredity uznat. Po finalizování předmětů, které budete na zahraniční škole studovat, si předměty zapíšete do Stagu. Nezapomeňte u předmětů uvádět „KAA“, pokud je chcete uznat na KAA - po lomítku následuje kód předmětu zahraniční univerzity.

 Pro zapsání získaných kreditů, které chcete uplatnit na KAA, do Stagu musíte koordinátorce na KAA předložit oficiální Transcript of Records (stačí oskenovaný). Koordinátorka vám potvrdí správnost údajů a poté podklady předá na studijní oddělení, kde vám kredity převedou do karty. Kredity ECTS uznáváme v plné výši. Pokud předmět nemá ekvivalent na KAA a byl vyučován v angličtině, může vám být uznán v rámci modulu B-ostatní, případně jako C (vyplňujete v sekci Poznámka ve Stagu).

Po vyplnění údajů ve Stagu  koordinátor údaje zkontroluje a předá na studijní oddělení, kde se údaje zapisují studentovi do karty. Poté si student vytiskne ze Stagu Proposal of Recognition a doručí svojí referentce na Zahraničním oddělení. 

!!! Nezapomeňte na OMV UP předložit Transcript of Records, závěrečnou zprávu a Proposal of Recognition potvrzený katederními koordinátory, případně další dokumenty nutné k řádnému ukončení pobytu! Detaily viz web OMV UP.

 IV.2 Jak si nechat uznat předmět jako součást B-modulu na KAA?

V případě, že žádáte o uznání předmětu v rámci nějakého konkrétního modulu KAA (tj. nikoli B-ostatní), musíte kromě oficiálního Transcript of Records předložit PŘED UZNÁNÍM VŠECH KREDITŮ doklad o tom, že vám příslušný garant uznání schválil (email stačí). Správnost údajů vám potvrdí dr. Janebová, která poté podklady předá na studijní oddělení, kde vám kredity převedou do karty. Kredity ECTS uznáváme v plné výši. Pokud předmět nemá ekvivalent na KAA (nebo ho garant neuznal) a byl vyučován v angličtině, může vám být uznán v rámci modulu B-ostatní, případně jako C.

IV.3 Jaký typ kreditu ve Stagu? Zobrazování předmětů ve Stagu

Stag nerozezná status kreditů, proto musíte status A/B/C vyplnit do Stagu do kolonky Poznámka. Stejně tak Stag není schopný vám kredity získané na výjezdu přiřadit do studijního plánu, zobrazí se vám jako jednorázové předměty, ale tím se nenechte znervóznit, při kontrole to vaše studijní referentka zohlední. Musí vám ale sedět počet kreditů požadovaných k uzavření studia. Více viz stránky Zahraničního oddělení FF UP Pokyny a návody.

 Neodkládejte uznání kreditů na KAA – zapisování do Stagu i Diploma Supplementu je časově docela náročné, pokud musíte v září uzavírat studium. V případě, že se zahraniční škola se zasláním transkriptu opozdí a nepošle ho do konce srpna, nahlašte to dr. Janebové, dáme vědět studijnímu oddělení.

 V. UŽITEČNÉ ODKAZY:

Na těchto stránkách najdete např. výši stipendia pro danou zemi a zkušenosti studentů z pobytu na zahraniční škole.

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/llp-erasmus/

            Kontaktní osoby (studijní pobyty): Mgr. Vladimíra Žlutířová, vladimira.zlutirova@upol.cz; Simona Černá, simona.cerna@remove-this.upol.cz

             Kontaktní osoba (pracovní stáže): Mgr. Marie Raková (marie.rakova@upol.cz)

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/

            Kontaktní osoba: Zuzana Henešová, referentka pro zahraniční záležitosti na FF UP

           Kontaktní osoba pro Erasmus: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., m_janebova@post.cz, marketa.janebova@upol.cz

This page only exists in the Czech version.

If you are a prospective student from abroad, please visit this page.

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 2. 6. 17, vytvořeno: 3. 10. 14,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: