Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.

Mgr. Michaela Martinková, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

Secretary of the English language PhD board and PhD students advisor

telefon
585 633 106
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Winter Term 2017 only by appointment at michaela.martinkova@upol.cz

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

corpus linguistics, English lexicology, lexical semantics, history of English, contrastive linguistics

Publikace

2017. S M. Janebovou. What English Translation Equivalents Can Reveal about the Czech ‘Modal’ Particle prý: A Cross-Register Study. In Aijmer, Karin, and Diana Lewis (eds.), Contrastive Analysis of Discourse-pragmatic Aspects of Linguistic Genres. Vol. 5 of Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics, Springer.

2016. Vazby kauzativní a vazby experienciální: paralely anglického slovesa have se sekundární predikací. In A. Čermáková, L. Chlumská & M. Malá (Eds). Jazykové paralely. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

2014    K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice. In Naše řeč 97 (3–4), s. 270-285.

2014    Cause and Concern: The Have Construction with the Infinitive Seen through Its Czech Translation Equivalents. In Martinková Michaela, Markéta Janebová a Jaroslav Macháček (eds.).Category and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 21–46.

2013   O víceznačnosti. In Martinková, M. and O. Uličný (eds.), Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: UP.

2013   Slovo aneb kde (ne)hledat základní jednotku lexikálního plánu. In Martinková, M. and O. Uličný (eds.), Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: UP

2012     "Subject-operator inversion after sentence-initial only seen through its Czech equivalents." Linguistica Pragensia XXII,2. Praha: Academia. PDF

2012    "The have construction/s: A Pilot Corpus-based Study. In Molnár, O. and M. Kubánek (eds), Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. Palacký University, Olomouc.

2012 (with J. Macháček) The Infinitive and the -ing Form after the Verbs Begin and Start: The Case of Cry. In Molnár, O. and M. Kubánek (eds), Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. Palacký University, Olomouc.

2011     „I wish you would, I wish I could: a corpus-based study of sentences with wish.“ Czech and Slovak Linguistic Review 1.73-90. Olomouc: UP. PDF

2011      „Subject-operator inversion in sentences with fronted only“. In Trušník, R. – Němčoková K.- Bell, G. J. (eds.), Theories in Practice: Proceedings of the  Second International Conference on English and American Studies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. PDF

2010     „I wish you would: A corpus-based study of sentences with I wish and their Czech equivalents.“ In Proceedings of The International Symposium on Using Corpora in Contrastive and Translation Studies. PDF

2009     „Genitiv po neurčitých kvantifikátorech v češtině – singulár, nebo plurál?“ In: Výuka cizích jazyků – integrace a testování. Univerzita Kalova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy.

2009    „Ke dvěma anglickým prostorovým adjektivům v jejich abstraktním užití.“ In: Filologica Juvenilia. Bohemica 3 Olomucensia. UP v Olomouci.

2009    „Some notes on countability in English and Czech.“ In Tárnyiková, J. – Janebová, M. (eds.), Anglica III, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 99, UP v Olomouci.

2008    „Using linguistic corpora in teaching Czech genitives after quantifiers to English native speakers.“ In: Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference. Lisboa: ISLA.

2005    „Spatial Concepts in Wide and Broad.“ In: Theory and Practice in English Studies. Volume 3: Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masaryk University. PDF

2005    Language Reflected Properties of Space: The Case of Wide and Broad. UP Olomouc

2001    „Some notes on respecting FSP in Czech translations from English.“ Linguistica Pragensia 11.

Ediční činnost

 

 

2016  Martinková, Michaela, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček a Irena Pauková, eds. Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960). Olomouc: Univerzita Palackého. 

2014   Martinková Michaela, Markéta Janebová a Jaroslav Macháček, eds. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc, Univerzita Palackého. 187 stran.

 

2013   Martinková Michaela a Oldřich Uličný, eds. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: Univerzita Palackého. 202 s.

Absolvované semináře

01/2008    Using large-scale XML corpora in Language and Literature, Oxford University Computing Services, Oxford, UK.

06/2009     Lexicography Masterclass. Lexicom Brno Workshop. Fakulta informatiky MU.

Granty

2017 Člen řešitelského týmu projektu "Inovace předmětu Osvojování druhého jazyka v učebním plánu doktorského studia oboru anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerikanistiky na FF UP" (grant udělený UP v rámci FRUP). Hlavní řešitelka: dr. Sárka Šimáčková.

2014-2016 Řešitel projektu „Paralelní překladové korpusy a kontrastně-lingvistický výzkum“, v rámci Fondu na podporu vědecké činnosti na FF UP.

2012 - 2013 Řešitel projektu FF_2012_030 Studentské grantové soutěže (IGA) Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel olomoucké anglistiky

2012 - 2014   Člen řešitelského týmu projektu „Jazyková rozmanitost a komunikace“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0061), projekt s přidělenou finanční podporou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3, hlavní řešitelka doc. Ludmila Veselovská

2011     řešitel projektu FRVŠ F5/b, 1685/2011 Zavedení předmětu Lexikální sémantika (Lexical semantics) do učebního plánu oboru anglická filologie na KAA FF UP v Olomouci

2011     člen řešitelského týmu projektu FF_2011_079 Studentské grantové soutěže UP (IGA): „Text jako dynamická souhra textových parametrů a jazykových prostředků“, hlavní řešitel Mgr. O. Molnár

2010 -2012     člen řešitelského týmu (autor textů, lektor) projektu ESF OPVK Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275, hl. řešitel prof. O. Uličný

Získaná ocenění:

2012  Cena Stiga Johanssona za nejlepší poster. ICAME 33 Conference. Leuven, Belgie.

2000     jednoroční stipendium Fulbrightovy nadace pro postgraduální studenty

Prezentace na domácích konferencích

2014    Martinková, Michaela a Martin Šimon. Enklitická partikule pak: korpusová studie. Korpusová lingvistika Praha 2014. Praha, Univerzita Karlova 17.–19. 9. 2014. PREZENTACE

2013    Martinková Michaela a Markéta Janebová. Co vypovídají o prý jeho anglické ekvivalenty. Workshop InterCorp. Praha, Univerzita Karlova 6. 9. 2013. PREZENTACE

2012    Martinková Michaela, Markéta Janebová a Jaroslav Macháček. Translation of wordplay based on ambiguity: The case of Yes, Minister. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012. Olomouc, Univerzita Palackého 10.–11. 11. 2012. PREZENTACE

2012    I have friends come/coming over: The have construction seen through its Czech equivalents. Gramatika a korpus: 4. mezinárodní konference. Praha, Ústav pro jazyk český AV 28.–30. 11. 2012.

2011    „Only“ v úvodu anglické věty a jeho české ekvivalenty – lze vidět jeho význam skrze překlad? Korpusová lingvistika Praha 2011. Praha, Univerzita Karlova 22.–24. 9. 2011.

2010    Subject-operator Inversion in Sentences with Fronted only.Theories and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 7.–8. 9. 2010.

2010    I Wish You Would, I Wish I Could: A Corpus Based Study of Sentences with I Wish. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Brno, Masarykova Univerzita, 4.–6. 2. 2010.

Prezentace na zahraničních konferencích

2015    Quite + ADJ seen through its translation equivalents: A contrastive corpus-based study. Corpus Linguistics 2015: In Honour of Geoffrey Leech. Lancaster University, Velká Británie 21.–24. 7. 2015. ABSTRAKT

2015    Martinková Michaela a Markéta Janebová. The Czech “modal particle” prý: Evidence from a translation corpus. Corpus Linguistics 2015: In Honour of Geoffrey Leech. Lancaster University, Velká Británie 21.–24. 7. 2015. ABSTRAKT

2014    Martinková Michaela a Markéta Janebová. What can English translation equivalents reveal about the Czech ‘modal particle’ prý: A cross-genre study. ESSE 12, Košice, Slovenská republika 29. 8.–2. 9. 2014.

2014    Martinková Michaela a Markéta Janebová. “NP internal” kind of: Evidence from a parallel translation corpus. Using Corpora in Contrastive and Translation Studies 4 (UCCTS-4). Lancaster, Velká Británie 24.–26. 7. 2014. ABSTRAKT

2013    Have – causative, or experiential? A parallel corpus-based study. Corpus Linguistics 2013 conference. Lancaster, Velká Británie 22.–26. 7. 2013. ABSTRAKT

2013    Quite seen through its translation equivalents: A contrastive corpus-based study. ICAME 34 conference. Santiago de Compostela, Španělsko 22.–26. 5. 2013.

2012    S-O inversion after sentence-initial only in a monolingual and a parallel translation corpus. ICAME 33 Conference. Leuven, Belgie 30. 5.–3. 6. 2012. (poster)

2011    The have construction. ‟Trends and Traditions in English Corpus Linguistics:In Honour of Stig Johansson”. ICAME 32 Conference. Oslo, Norsko 1.–6. 6. 2011.

2010    “I wish you/someone/people would...or mělo by se”: A corpus-based study of sentences with I wish and their Czech equivalents. Using corpora in contrastive and translation studies conference. Ormskirk, Edgehill University, Velká Británie 27.–29. 7. 2010.

2010    Genitive Forms After Indefinite Quantifiers in Czech: Singular or Plural? 2010 BASEES conference. Cambridge University, Velká Británie. 27.- 29. 3. 2010.

Organizace workshopů a konferencí

2014    Veselovská, L., J. Emonds, M. Janebová, M. Martinková, V. J. Podlipský, Š. Šimáčková. http://olinco.upol.cz/Olinco 2014 – Olomouc Linguistics Colloquium. Olomouc 5.–7. 6. 2014.

2013    Veselovská, L., M. Janebová, M. Martinková, V. J. Podlipský, Š. Šimáčková. http://olinco.upol.cz/Olinco 2013 – Olomouc Linguistics Colloquium. Olomouc 6.–8. 6. 2013.

2012    Martinková, M a M. Janebová. Organizace workshopu Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů. Olomouc 8. 5. 2012.

Zvané přednášky

2015 Paralelní korpusy a kontrastivní lingvistika: případ částice prý (Studentský workshop Žďárek)

2012 Přednášky v rámci týdenního pobytu na Universidad Autónoma de Madrid (Erasmus)

Pobyt v zahraničí

09/2008 – 02/2009    University of Bristol (UK) School of Modern Languages

09/ 2000 – 06/2001    University of California at Berkeley (USA), Department of Linguistics (Fulbright visiting researcher)

07-08/1996      Summer School of American Studies at Suffolk University, Boston, USA

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: